s ss ss s *n sr rg mm pp dpm gr
Om jai jag dish hare swami jai jag dish hare

rgr gmmg rgrs ssr grs *n *d
bhakt jano_ke sankat kshan_mein door kare

r rr rr grs *n s
om jai jag dish hare

rs s *n rs s *n rss pp mm g rsr
jo dhya ve phal pave dukh bin se manka

pp pd pm g rsr
swami dukh bin se manka

rg rggm mg rgrs sr rgr s *n *d
sukh sampati ghar ave kasht mite tanka

r rr rr grs *n s
om jai jag dish hare

rss *n rs s *n rss ppm mg rsr
mata pita tum mere sharan gahun kiski

rgrs mmg rgrs sr rgr s *n *d
tum_bin aur_na duja aas karu_mein kiski

r rr rr grs *n s
om jai jag dish hare

rs s *nrss s *n rss pp mmg rsr
tum puran para matma tum antar yami

rgr gmm mg rgrs ss rgrr s *n *d
par brahma para meshwar tum sabke swami

r rr rr grs *n s
om jai jag dish hare

rs s *n rss rsss pp mmg rsr
tum karu na_ke sagar tum palan karta

rg rgmm mg rgrs sr rsr s *n *d
mein murakh khal kami kripa karo bharta

r rr rr grs *n s
om jai jag dish hare

rs s *n rss *n rss ppm grsr
tum ho ek agochar sabke pranpati

rg rg mm grgrs ssr rs s *n *d
kis vidhi milu dayamay tumko mein kumti

r rr rr grs *n s
om jai jag dish hare

rss *n rs s *n rss pp mgg rsr
din bandhu dukh harta tum rakshak mere

rgrg mm grgrs sr rgr s *n *d
apne hath badhao dwar pada tere

r rr rr grs *n s
om jai jag dish hare

rs s *n rs s *n rss ppm grsr
tan man dhan jo kuch_hai sab_hi hai_tera

rgrg mmmg rgrs s rgr s *n *d
tera tujhko arpan kya lage mera

s ss ss s *n sr
Om jai jag dish hare