Hai apna dil, to aawara
P- S S R R G..., S R R S N- D-............................1

na jaane kis, pe aayega
{D-N-}, P-...D-N-S.., {SRG...RSR}..S N-D-.... 2


Interlude:
S R... G...R, G...R, G...., S R S D- P-..D-P..........3
N-S, R...S, R...S, R....., Gm G R S.......................4

haseenon ne bulaya, gale se bhi lagaya, bahut samjaya
G G G G g G........, G G G G g G......., m m m m G m ....5

yahin na samja

D....P m Pm G................................................. ...6

Play lines 5 and 6 again
bahut bholaa, hai bechara

P- S S R R G..., S R R S N- D-..........................7

na jaane kis, pe aayega

{D-N-}, P-...D-N-S.., {SRG...RSR}..S N-D-...8