B.......F#m........E...B.............F#m.....G#m
Sureely ankhion walay Suna hai teri Ankhion se

G#m........C#m.........D#m.............B..
Behti hain needian aur needon main sapnay

B...........F#m...E..B.........F#m...G#m
kabhi to kinaray pe Utar meray sapno se

G#M.....C#m........D#m..........B..
aaja zameen pe aur mil ja kahin pe

D#m.......E.......F#m..G#m........
Mil ja kahin..... oooooooooooooooo

D#m.......E......D#m........B...
Mil ja kahin... Samay se paray

B......C#m.........B.....A..............F#m
Tu bhi ankhion se kabhi meri ankhion ki sun.


G#m........B.......G#m.......C#m
Oaat main chup ke dekh rahay thay

A.................F#m..A........G#m
Chand ke peeeeeeeechay peechay thay

A....G#m...F#m..E........C#m.........
sara jahan dekhaaa dekha na aankhon main

D#m.......B...A...B....
Palkon ke neechay thay

D#m.......E...D#m.........B..
aa chal kahin samay se paray


B......C#m.........B.....A..............F#m
Tu bhi ankhion se kabhi meri ankhion ki sun.

B.......F#m........E...B.............F#m.....G#m
Sureely ankhion walay Suna hai teri Ankhion se

G#m........C#m.........D#m.............B..
Behti hain needian aur needon main sapnay

B...........F#m...E..B.........F#m...G#m
kabhi to kinaray pe Utar meray sapno se

G#M.....C#m........D#m..........B..
aaja zameen pe aur mil ja kahin pe