Namskar Mandali,

Internet varati Hindi, English gaanyachya chords sathi google kala tar more than 1000 dedicated websites sapadatil pan Marathi gaanyachya navane faqt aanandach aahe..

Mi gelee 2 aathavade savarkhed ek gaav chya ganyachya chords shodhatoy, eka hi Marathi manasane hya ganyachya chords shodhalya/tayar kelya nahit yaach nakkich aashcharya vatatay..

Please do send me if you find chords for 'Varyavarati Gandh Pasarala'

.