Em.........Am.............D.............B

Rokto diye naam likhechhi bangla desher naam (2)


Em...........Am.............

Mukti chhara tuchchho moder(2)

D................B................

Ei jiboner daam Ei jiboner daam


Em.........Am.............D.............B

Rokto diye naam likhechhi bangla desher naam (2)

Em...........Am..........

Shongkote aar shongrame(2)

Em...........Am..........

Amra choli shob ekshathe(2)

D......................B..............

Jibon moron kore shob Lorchhi obiram


Em.........................C...................... ........

Rokto jokhon diyechhi rokto aaro debo aaro debo deboi debo

Em.....................C.......................... ....

Rokter protishodh amra neboi nebo neboi nebo neboi nebo


Em...........................Am...............

Ghore ghore aaj durgo gorechhi banglar shontan

D...........................B..................... ......

Shoibona mora shoibona aar Jiboner opoman opoman opoman

Em..........Am......Em.........Am.......

JIbon joyer gourobe notun diner shourove

Em............Am........

Mukto shadhin jibon gora(2)

D................B.............

moder monoshkam moder monoshkam