keu ki ure jete chay gaan tar chords post korte parbe? pls khub dorkar..