G...................D....................

Prothom bangladesh, amar shesh bangladesh

Am.................C..................

jibon bangladesh amar moron bangladesh,

G.....................D.........

bangladesh,bangladesh,bangladesh.

G.............D...............

amar anginae chhorano bichhano,

Am..........C.........

shona shona dhulikona,

G.............D..............Am.......C.....

matir momotae ghash foshole, shobujer alpona,

G..........D.........Am.........C......

amar tatei hoyechhe, shopner bij bona.

G.............D.................Am........C....... ..

orup jochonae, shajano rangano, jhilimili chad tole

G.............D..........

nibir momotae, piu papiya

Am.......C.........

ridoyer daar khole,

G.........D.....

ami tatei rekhechhi

Am.......C......

shopner dip jele.