I am not a Bengali speaker but appreciate Bengali Music and play Guitar. Please feel free to suggest improvement in the below chords. I am also missing chords for the last para, please suggest chords:

Bm G F#
Pathe ebar namo sathi pathei habe ei path chena
Bm G
Janosrote nanamate monorather ei thikana
F#
Aaaaa............................................. ........
Bm
Habe chena habe jana
Bm G
Anekto din gelo britha-e sanshaye

Sanshaye
Bm F#
Eso ebar didharo badha par hoye

Par hoye
Bm F#
Tomar amar sabar sapon melai praner mohanai
G
kiser mana
F#
Aaaaaaaa.......................................... .......
Bm
Habe chena habe jana
Bm G F#
Pathe ebar namo sathi pathei habe e path chena
Bm G
Janosrote nanamate monorather ei thikana
Bm
habe chena habe jana
Bm G F#
Takhon e gan tole tufan nabin prane plabon ane ***e ***e

***e ***e
G
Kiser badha
G
kiser badha
F# Bm
Bipad baran maron haran charon phele se jai heke

jai heke
Bm G
Takhon to ar soshan badhan manbo na

manbo na
Bm F#
sabar e desh sabar chara to janbo na

janbo na

paroya nei akash batash habe asar paroyana

kiser mana A........habe chena habe jana

pathe ebar namo sathi pathei habe ei path chena

janosrote nanas mater monorather ei thikana

Aaaaa............................................. ......

habe chena habe jana

pathe ebar namo sathi namo.