keu ki ei gan tar chords gulo diye amay help krbe?