^^ Notty bhai.... ROFLOL..
Ab samja.. why XP doesnt sit on your system..