plzzzzz will sum1 giv me the tab to haroons' "gori" plzzzz s@fe